شروعِ برنامه آموزشی تحت عنوانِ “والد گری موثر” را به اطلاع علاقه مندان میرسانیم. این جلسات از ۱۹ سپتامبر شروع شده و به مدتِ ۲۰ جلسه و برای افرادی که به دنبال برقراری یک رابطه عاطفی‌ سالم، رشد دهنده و کاربردی با فرزندانِ خود هستند در نظر گرفته شده است

در این سری از جلسات به یادگیری و مبادله نظر در مورد مهارت‌هایی‌ از قبیل ایجاد وابستگی امن، حد و مرزهای معقول، استفاده از تشویق، ارتباطِ موثر و شفاف، و چگونگی ایجادِ روابط سالم در بین اعضای خانواده می‌پردازیم. شرکت کنندگان میتوانند با طرح سوال‌های خود در هر جلسه به حل مجهولاتِ ذهنی‌ خود و دیگران کمک کنند

امید بر آنست که در انتها شرکت کنندگان بتوانند آموز‌ه های خود را به دیگر والدینِ انتقال دهند

کلاس‌ها رایگان میباشند. به دلیل محدودیت جا لطفا هرچه زودتر حضورِ خود را اعلام کنید. برای ثبت نام با خانم پوران پور اقبال تماس بگیرید و یا
نام خود را به این آدرس ایمیل کنید


We’d like to announce the beginning of “Effective Parenting” workshop series starting on September 19th, 2016. This Program has been funded byVancouver Coastal Health. The program is designed for parents or grandparents who aim to raise their children in a positive, loving and nurturing environment. Topics include but not limited to creating secure attachment, positive discipline, assertive and effective communication, dealing with sibling rivalry while encouraging positive relationships between the members of your family.

The program aims to train the participants in order to transfer and share the learned material with other parents within their community.

Space is limited. Please register early.

info@gvcounselling.com