چه عواملی در شکل گیری شخصیت بچه مؤثر است؟

Child Personality Developmentکودک جا و مکان خود را خانواده پیدا می‌کند و یاد می‌گیرد که به کدامین خانواده و محیط تعلق دارد. با فراگرفتن این محدوده کودک می‌آموزد که در کجای این محیط جای دارد و با چگونه شرایطی روبرو است.در مراحل رشد، به محض اینکه کودک حس کوچک بودن، نادان بودن، ترسو بودن، کمتر بودن و یا ناامن بودن کند، این حس‌های گاهی بدون کلام، در اثر تکرار, درونی‌ میشوند و به شکل یک باور در وجود کودک نقش می‌بندد.

فرزند انسان تدریجی‌ به فکر می‌افتد که باید بر این حس کمتر بودن و ناتوان بودن خود غلبه کند. این حس تسلط بر خود غریزی و فطری است ولی‌ با شرایط محیطی‌ تشدید و یا از بین میرود.اگر فرزند حس کند یا باورش بشود که والد وی ایشان را ضعیف، ناتوان، و درمانده‌ مییابد، این کودک سعی می‌کند که مراتب توجه والد را جلب کود تا خلاف این باور را ثابت کند. رفتار‌های مورد استفاده برای جلب توجه والد عموماً به عنوان رفتار‌های بد کودک تلقی‌ میشود و ایشان بیشتر مهر یا برچسب پیدا می‌کند.

نیاز به جلب توجه برای قوی تر جلوه دادن خود است و در این راه کودک نهایت تلاش خود را می‌کند به امید اینکه کسی‌ وی را قوی و توانا ببیند. اگر در این تلاش برای جلب توجه کودک سرخورده شود و یا ناامید، ایشان یاد می‌گیرد که ضعیف و درمانده‌ بماند.در نتیجه آرام آرام، تمام هدف کودک میشود قوی شدن و اثبات آن به دیگران و این هدف در طول زندگی‌ با ایشان همراه خواهد بود. این هدف میتواند در اشکال دیگری بگنجد مثل مهربان بودن، قابل دوست داشته شدن، زیبا بودن، لاغر بودن، و یا هر خصوصیت دیگری که کودک عدم آن را در زمان کودکی باور کرده. این هدف هر چه که هست هدف رفتاری در زندگی‌ میشود و در این حرکت بسوی هدف فرزند رابطه خود را با دیگران تثبیت و مشخص می‌کند.

در این جا فرد باور می‌کند که بقا و ماندن مساوی با رسیدن به هدف بزرگ تر شدن است. هدف قوی شدن در واقع برای وی دلیل بقا است و رسیدن به آن الزامی است. گاهی این هدف افسانه ای، تخیلی‌، و ساخته – پرداخته ذهن شده و فرد را بسوی شرایط غیر واقعی‌ می‌کشاند که خود این مسیر فرد میتواند ارتباط با دنیای عقلانی و منطقی‌ را از دست بدهد. هدف برتری یافتن یا مورد علاقه دیگران بودن، رضایت دیگران را جلب کردن همه باعث میشود که فرد بدنبال امکاناتی بگردد که در آن محدوده ایشان دیده و شنیده و پسندیده شود.

 

در نتیجه شخصیت فرزند انسان متأثر از مجموعه عواملی است که فرد الگو‌های خود را از آن میان انتخاب کرده و به کار می‌گیرد. در این مجموعه شرایط، چگونگی برخورد والد و محیط علاوه بر عوامل ژنتیکی میگنجد.

Poran Poregbal( Clinical Counsellor), MA, RCC, RSW

Tel: 778-883-0591

Poran Poregbal 2

Branding and Marketing Manager: Bahar Bolourian 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *