Blog - Latest News

معاشرت با چه افرادی؟

Best People to hang out

با چگونه افرادی معاشرت می‌کنیم؟  آیا ایشان افرادی هستند که حس خوب، حس آرامش، و اعتماد بنفس میدهند، یا که این افراد مدام به شما به زبان خودمانی “گیر” میدهند، گله میکنند، شما را کوچک میکنند و یا از شما درخواست دارند. یا که با افرادی معاشرت می‌کنید که راهی‌ برای شناخت روی واقعی‌ خود نمی‌دهند، یعنی‌ شما را در تشریفات و تعارفات غرق میکنند، خود بزرگی‌ میکنند، و به شما تلقین میکنند که ایشان کلاس بالا هستند و از شما بهتر و برتر.  افرادی که از شما انرژی اضافه میگیرند، منفی‌ هستند، دنیا را جلوی چشمان شما تاریک میکنند، ناامید هستند و شما را هم به ناامیدی دعوت میکنند، افرادی که تعداد دوستانشان از دشمنان کمتر است و دوستی‌ به معنی‌ واقعی‌ ندارند.  هر چه که نگاه کنیم، ما نیاز داریم با افراد و دوستان واقعی‌، رو‌راست، خودمانی، مهربان، امیدوار، شاد، و انسان نشست و برخاست کنیم.  

 خصوصیت اخلاقی‌ و روانی‌ ما همه مثل بیماری‌های ویروسی سرایت میکنند.  در کنار افراد خوشحال و مثبت و مهربان، ما تشویق به بر گرفتن این ویژگی‌‌ها می‌شویم برای رقابتی در واقع سالم، در جای که در کنار افراد سخت دل‌ و عصبی و یا خشن، ما دیدمان به زندگی‌ میتواند عوض شود اگر خود ما از یک ثبات روانی‌ برخوردار نیستیم.

اگر دیدیم که در کنار افرادی که با ایشان ناچار به معاشرت هستیم و با افرادی که انتخاب می‌کنیم با ایشان معاشرت کنیم، هیچ حس خوب امیدواری و یا حس تعلق و یاد گیری نداریم، گاهی باید از خود این پرسش را کنیم، که چه می‌خواهیم از یک معاشرت.

 

آیا از تنهایی فرار می‌کنیم؟ آیا نمیتوانیم وقت خود را سالم تر استفاده کنیم؟ آیا از نداشتن انگیزه در زندگی‌ خود رنج میبریم؟  آیا معاشرت برای ما یعنی‌ وقت گذارنی؟ 

 

دوست واقعی‌ یا انسان واقعی‌ فردی است که در سختی و شادی شما شریک میشود، فردی که در روز‌های سخت دست شما را می‌گیرد و با حرکتی و کمکی‌ به شما نوید زندگی‌ بهتر میدهد.

 

گاهی، افرادی که در کنار ما هسند، خود واقف به اخلاق و رفتار آسیب زا و پر از اختلال خود نیستند، گاهی این افراد با نداشتن چهارچوب‌های رفتاری ما را آزار میدهند، و یا به راحتی‌ ایشان اشخاصی‌  هستند که عادت کرده اند که با دورویی و دروغ راه خود را در زندگی‌ باز کنند. در هر حالت، این مسئولیت خود ما است که انتخاب کنیم با چه افرادی تمایل به معاشرت هستیم.  اگر خود ما چهارچوب رفتاری – اخلاقی‌ – روانی‌ داشته باشیم، با افرادی به دوستی‌ می‌پردازیم که این چهارچوب‌ها را احترام می‌گذرند و کمک میکنند که ما به طرف رشد  و بالندگی برویم. 

 

البته نمیتوانیم مشکل اصلی‌ خود را فراموش کنیم: تعارف و رودربایستی که ما بسیاری از ما  ایرانیان در شکلی‌ کلی‌ از آن رنج میبریم.  داشتن تعارف و رودربایستی ما را گاهی مجبور می‌کند که در روابطی بمانیم که هیچ حس خوبی‌ با ما نمیدهد و از وقت و انرژی‌ روانی‌ ما می‌کاهد.  یک از مهم‌ترین راهکار‌های سالم برای روابط سالم، داشتن کلام و رفتار شفاف است که در آن تعارف جایی ندارد.  البته لازم به ذکر است که تعارف یک تاریخی‌ – فرهنگی‌ پیچیده است که نیاز به تحلیل و برسی‌ بیشتر دارد، فقط  به یاد داشته باشیم که در حد این مقوله کوتاه؛  با افرادی که در کنار ایشان حس شراکت، یادگیری، رشد، و خوشحالی و تشویق به ساختن یک امر مهم است، افرادی که واقعی‌ هستند و سخن شفاف و روابط سالم را ارج میگذارند. 

Poran Poregbal, MA, RCC, RSW

Tel: 778-883-0591

 

Poran Poregbal 2

Branding and Marketing Manager: Bahar Bolourian

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright - GVCounselling