Blog - Latest News

چرا به جی.وی. کنسلینگ بپیوندیم؟

rsz_why_joing_gv

هدف از پیوستن به جی. وی کنسلینگ سوسایتی صرفا خدمت به و ارتباط بیشتر با جامعه ی ایرانی مقیم ونکوور می باشد چرا که جامعه ی ایرانی هنوز موفق به پیدا کردن جایگاه خود در ونکوور به عنوان اقلیتی اجتماعی نشده است.  اقلیت بودن جامعه ایرانی تحت الشعاع مهاجر پذیر بودن ونکوور اهمیت خود را از دست داده است بدان معنا که ایرانی به عنوان مهاجر شناخته می شود نه گروهی که در اقلیت خود نیازها و مشکلات خاص خود را دارد. به همین خاطر فاصله ی پررنگی که بین جامعه ایرانی و جامعه ی میزبان قرار دارد نادیده گرفته شده است و این فاصله عامل اصلی انزوای فردی و اجتماعی ایرانیان مقیم ونکوور است. کمک کردن به جامعه ایرانی برای پیوستن به جامعه میزبان و همچنین یاری رسانیدن برای مبارزه کردن با مشکلات مهاجرت و زندگی پس از آن می تواند یکی از مهم ترین و موثرترین راه حل ها برای از بین بردن فاصله ی مذکور باشد. این مسؤلیت نه تنها بر دوش متخصصین و افراد حرفه ای بلکه بردوش تک تک ایرانیانی است که ونکوور را خانه جدید خود می دانند. 

بهتر شدن نحوه ارتباط با جامعه میزبان و کنار آمدن با مشکلات ناشی از گسستن و جدا شدن از میهن مستلزم فعال شدن افراد ایرانی به عنوان عوامل اجتماعی ای است که نه تنها با جامعه ایرانی هم صدا هستند بلکه در حوزه های مختلف اجتماعی شهر ونکوور حضور فعال دارند. نکته قابل توجه این است که پذیرفتن جامعه ایرانی به عنوان یک اقلیت اجتماعی به معنای مجزا کردن ایرانیان به عنوان یک گروه از بدنه ی جامعه بزرگتر نیست بلکه هدف از این تعریف شناساندن نیازهای خاص این اقلیت است که در عین همراهی و مشارکت در نهادها و مشارکت های اجتماعی مختلط با جامعه میزبان باید به آن پرداخته شود. از این رو، برای از بین بردن فاصله و گسستگی موجود فردی و اجتماعی ایرانیان با جامعه ونکوور باید به سازمان ها و نهادهای مردمی ای تکیه زد که با ساختار ها و انگیزه های جمعی کانادا و برنامه های طراحی شده برای آن هم سو و هم گام است.     

جی. وی کنسولینگ فرصتی را برای آشنایی بیشتر با جامعه ایرانی و مشکلات فردی آن ها فراهم می سازد. همچنین، در عین پیشگام شدن برای ادغام در برنامه های اجتماعی کانادا و موجود در ونکوور، فضایی را در اختیار علاقه مندان قرار می دهد تا با فعالیت های نوین و ممتد از طریق آگاهی رسانی، گروه درمانی و توسعه اجتماعی به پیشرفت و یکپارچه شدن جامعه ایرانی یاری رسانند . 

نگین صاحب جواهر

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright - GVCounselling